خدمات ما

شرکت کیمیا سبز شیمی (آزونکس) با بهره گیری از نیروهای مجرب و متخصص، خدمات انواع تست های شمیایی، فروش مواد و تجهیزات شیمیایی، مشاوره استانداردهای مربوطه را ارائه می دهد.

با ما مطمئن باشید.